Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

-Lidmaatschap gaat in bij betaling van de jaarlijkse lidgeldfactuur. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op de courante dienstverlening.

Volgende diensten zijn inbegrepen in het SBD lidgeld (vrijgesteld van BTW), waardoor het lidgeld eenvoudig terugverdiend is:

SBD vertegenwoordigt niet alleen de ondernemingen uit de diamantnijverheid, maar verruimt haar focus tot diamant-gerelateerde bedrijven in het algemeen, en richt zich dus ook op diamanthandelaars, -makelaars, gemmologische instituten en bewerkers van edelstenen. Wij staan in voor de actieve belangenbehartiging van de leden in diverse overlegorganen en dit zowel binnen als buiten de diamantsector en zowel op nationaal als op internationaal niveau (bijvoorbeeld: Paritair Comité 324 voor de diamantnijverheid en -handel; AWDC; het Verbond van Belgische Ondernemingen; International Diamond Manufacturers Association;...). Verder hebben leden recht op het volgende:

-sectorrelevante updates en tips in uw mailbox, die op geregelde basis exclusief naar de SBD-leden verstuurd worden

-de mogelijkheid tot het deelnemen aan groepsaankopen en tot het afsluiten van een blockpolis aan voordelig tarief

-gratis onbeperkt juridisch en sociaal advies en ondersteuning bij vragen die betrekking hebben op tewerkstelling en opleiding van arbeiders en bedienden in de diamantsector (met uitzondering van loonberekeningen en internationale tewerkstelling); werken als onderaannemer in de diamantsector en diamant-gerelateerde reglementering. Verder hebben wij ook diverse modeldocumenten en -contracten ter beschikking, die wij graag afstemmen op uw concrete situatie en helpen we bij het opmaken en publiceren van vacatures. Voor andere ondersteuning is er een extra vergoeding van toepassing (bijkomende dienstverlening is niet vrijgesteld van BTW).

-SBD vzw streeft ernaar actuele en correcte (sociaal-juridische) informatie aan te bieden en deze informatie (onder andere in algemene nieuwsbrieven en individuele adviezen) wordt met de grootste zorg opgemaakt. Mede gelet op het feit dat de reglementering voortdurend in beweging is, kan SBD vzw geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid of de volledigheid van de informatie.
-Het lidmaatschap geldt voor ten minste 1 jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk 3 maanden voor de ingang van een nieuw lidmaatschapsjaar schriftelijk opzegt.
-De betalingstermijn is 30 dagen vanaf ontvangst van de factuur. Laattijdige betalingen worden automatisch gesanctioneerd met een verwijlinterest en een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor invorderingskosten.
-Op deze Algemene Voorwaarden en op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten en facturen tussen SBD vzw en het lid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken (arrondissement Antwerpen) zijn bevoegd.
-SBD vzw behoudt zich het recht voor om de prijs van de lidgelden en bijkomende dienstverlening te wijzigen (bijvoorbeeld wegens stijging van de werkingskosten).
-Uw persoonsgegevens worden verwerkt door SBD vzw voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk de bevordering van de Belgische diamantnijverheid in al zijn aspecten en van de Belgische en internationale diamantsector in het algemeen. Indien u liever geen informatie wenst te ontvangen (onder welke vorm dan ook), volstaat het om ons dat mee te delen via melissasmet@sbd.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.sbd.be.

Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen • België
+ 32 3 233 11 29