Disclaimer & Privacy Policy

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:
Deze website is eigendom van Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid


Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel:
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen
Telefoon:
+32 03 233 11 29
E-mail:
sbd@sbd.be
KBO-nummer:
0408.848.961

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende: 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SBD of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
SBD levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SBD de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. SBD kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. SBD geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. SBD kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

SBD verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. De Belgische rechtbanken (arrondissement Antwerpen) zijn bevoegd.


Privacy Verklaring SBD

Wij, het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid (hierna aangeduid als “SBD”), gevestigd te Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen, met KBO-nummer 0408.848.961, verwerken uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgend e-mailadres: melissasmet@sbd.be 

Als Belgische beroepsvereniging van de diamantfabrikanten, -handelaars, -makelaars en klovers van kleurstenen hechten wij er belang aan uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens te verwerken conform de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aan wie is deze privacy notice gericht?

Deze privacy notice betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere leden, klanten, prospecten en van hun medewerkers, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee SBD en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt SBD? En voor welke doeleinden verwerkt SBD uw persoonsgegevens?

Wanneer we het in deze verklaring over persoonsgegevens hebben, dan bedoelen we hiermee hoofdzakelijk identificatie- en contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, aanspreektitel, taalvoorkeur, leeftijd, professioneel adres, telefoonnummer en e-mailadres, beroepsactiviteit, functie binnen het bedrijf, KBO-nummer,… 

Afhankelijk van uw activiteiten en uw relatie tot onze beroepsorganisatie, verwerken wij ook: financiële identificatiegegevens en financiële transacties, eventuele contracten,…

U bent (medewerker van een) lid van SBD

Als u lid bent van SBD (of u bent een medewerker van een SBD-lid), kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor het verstrekken van diensten die SBD verleent aan haar leden (communicatie, informatieverstrekking over allerlei reglementeringen en cao's, uitnodigingen voor infosessies en andere evenementen,…). Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat eenvoudig laten weten tijdens de inschrijvingsprocedure (via het voorstellingsformulier voor kandidaat-leden) of op eender welk ogenblik per e-mail, bijvoorbeeld door een door SBD verstuurde informatiemail te beantwoorden (melissasmet@sbd.be).

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om u te kunnen uitnodigen voor ledenvergaderingen (zoals de jaarlijkse statutaire algemene vergadering). 

Verder verwerken wij informatie over uw zakelijke interesses om de belangen van u als lid te kunnen behartigen in de bedrijfswereld en in het sociaal en politiek overleg.

Normaal gezien zal u ons deze gegevens zelf verstrekken. Het kan ook dat uw werkgever uw gegevens aan SBD verstrekt. Wij kunnen ook van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Dergelijke derde partijen zijn beperkt tot overheidsinstanties (KBO, Belgisch Staatsblad,…) of publieke websites. Indien u namens een lid deelneemt aan infosessies registreren wij uw aanwezigheid om de goede organisatie en werking van het evenement op te volgen.  

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst en/of ons gerechtvaardigd belang.

U bent bestuurder van SBD

Bepaalde persoonsgegevens en contactgegevens (o.m. uw naam en voornaam, professioneel e-mailadres, functie binnen onze organisatie en uw pasfoto) zijn in het kader van onze dienstverlening te consulteren op onze website www.sbd.be

U bent een professioneel contactpersoon van SBD

Als u geen medewerker bent van een SBD-lid maar een persoon bent waarmee SBD in het kader van haar missie en activiteiten in contact komt (zoals bijvoorbeeld politici, kabinetsmedewerkers, journalisten, professoren, academici, toezichthouders, sociale partners,…) verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren, informatie met u te delen en in het kader van de missie van SBD om de belangen van haar leden en van de diamantsector in het algemeen te behartigen.

U contacteert SBD m.b.t. een specifieke vraag 

Als u SBD contacteert, bijvoorbeeld met een vraag om informatie (al dan niet via het webformulier op onze website www.sbd.be), dan gebruiken we de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de behandeling van uw verzoek.

U bezoekt onze website

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat via de website van SBD persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt. SBD kan bepaalde gegevens opslaan door middel van cookies die we plaatsen. Een "cookie" is een klein bestandje dat wordt verstuurd door een internetserver en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Dit bestandje bevat informatie over uw bezoek aan een bepaalde internetsite. 

Het doel van die cookies is uw surfervaring te kunnen verbeteren bij een volgend bezoek aan onze site en voor de opmaak van algemene statistieken m.b.t. de kwaliteit en gebruik van de website. Cookies worden in geen geval gebruikt voor commerciële of direct marketing acties. 

Als u dat wilt, kunt u uw browser zo instellen dat cookies geweigerd worden. 

U bent een medewerker van een onderneming die diensten levert aan SBD

Als u een medewerker bent van een organisatie of een onderneming die een contractuele relatie heeft met SBD, worden uw gegevens verwerkt:

  • Voor de opvolging van de dienstverlening en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
  • Voor het algemeen leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

SBD kan van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectie. 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We doen er alles aan om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen. 

  • Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Beveiliging van onze systemen met een antivirusscanner;  
  • In geval van papieren dragers, wordt de kast waarin persoonsgegevens bewaard worden steeds op slot gedaan; 
  • We anonimiseren of pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden? 

SBD zal uw persoonsgegevens in principe niet delen met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. Alleszins zullen wij uw gegevens nooit doorgeven of verkopen aan derden die deze gegevens verwerken voor hun eigen commerciële doeleinden. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier de toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wat is de bewaartermijn van mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Ledengegevens zullen in elk geval na een termijn van 10 jaar na de beëindiging van het lidmaatschap, de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Indien u een bestuursfunctie heeft opgenomen binnen onze organisatie, zullen wij uw naam, bestuursfunctie, en -termijnen in onze archieven bewaren.

In andere gevallen zullen wij uw gegevens bijhouden tot het moment waarop de relatie met SBD is beëindigd (bv. omdat u geen personeelslid meer bent van een SBD-lid, omdat u niet meer werkzaam bent op een kabinet, omdat u niet langer leverancier bent van SBD,…), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt zoals een verjaringstermijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

SBD baseert de verwerking van persoonsgegevens in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming.

Wat zijn uw rechten? 

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens. U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen over de manier waarop SBD uw gegevens verwerkt, dient u ons een schriftelijk verzoek over te maken, gericht aan het adres van de onderneming of per e-mail aan melissasmet@sbd.be. SBD zal uw identiteit verifiëren om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek.

Wenst u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van SBD dan kan u terecht op de site van de Gegevensbeschermingsautoriteit, www.privacycommision.be, waar u desgewenst een klacht kan indienen.

SBD behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.  

Laatst gewijzigd: 21 juli 2019


Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen • België
+ 32 3 233 11 29